Træningstider! Call Us Free
26 41 54 55
Forum Faaborg
Sundvænget 8
Vedtægter for Faaborg Karate Skole

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er: Faaborg Karate Skole

Foreningen har hjemsted i Faaborg Midtfyn kommune.

§ 2. Foreningens formål.

Foreningens formål er:

At fremme udbredelsen af læren (teknik og filosofi) om Okinawa Goju-Ryu karate, samt medvirke til en bedre kropsbevidsthed og opbygning og styrkelse afkroppens funktioner.

§ 3. Medlemskab af organisationer.

Ved indmeldelse I Faaborg Karate Skole tilknyttes medlemmet til

I.O.G.K.F-dk (International Okinawa Goju Ryu Karate-do Federation-danmark) og I.O.G.K.F (International Okinawa Goju Ryu Karate-do Federation). 

§ 4. Optagelse af medlemmer.

Som aktiv og passiv medlem kan enhver optages i foreningen. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen, kræver tillige samtykke fra forældre eller værge. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jfr. § 15. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 4.1.

Bestyrelsen kan ved indmeldelse og på ethvert andet givet tidspunkt begære det enkelte medlem testet for doping jv. de organisationers krav og vedtægter, som foreningen er medlem af, samt hvis der foreligger kommunale kravdesangående.

Benægtelse af dopingtest medfører, at vedkommende ikke kan optages som medlem, eller, hvis vedkommende er medlem i forvejen, eksklusion efter gældende regler.

§ 5. Kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.

§ 6. Udmeldelse.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt eller mundtligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel. Når et medlem er kommet i kontingent restance for et år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, skriftligt ekskludere vedkommende. Ingen der er udelukket p.g.a. kontingent restance kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

§ 6.1. Eksklusion.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin  beslutning, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan fordre spørgsmålet om eksklusionen afgjort på den ordinære generalforsamling.

Endeligt kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 2/3 af medlemmerne vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på, at få meddelelsen herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, lige som han/hun har adgang til denne, med ret til at forsvare sig.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særligt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning kræver samme majoritet som er foreskrevet til ændring af foreningens love jfr. § 15. Et medlem der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som medlem ved ny generalforsamlings beslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

§ 6.2. Tidsbestemt karantæne.

I forbindelse med idømmelse af tidsbestemt karantæne, skal det pågældende medlem have mulighed for at få sagen forelagt på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen kan til enhver tid idømme et medlem af foreningen tidsbestemt karantæne på op til 4 år. Karantænen kan idømmes på baggrund af handlinger, der strider imod foreningens skrevne som etiske regler.

Overholder et medlem ikke den etikette, og de regler bestyrelsen har udstukket for almindelig ”takt og tone” kan vedkomne bortvises med øjeblikkelig virkning.

Bestyrelsen kan til enhver tid idømme karantæne til et medlem i forhold til de regler foreningen er underlagt fra kommunen, Team Danmark, DIF eller lignende organisationer, som foreningen er medlem af.

§ 6.3. Undtagelsesbestemmelse – Eksklusion.

Uanset bestemmelserne vedrørende eksklusion i § 6 kan en generalforsamling ikke tilsidesætte en eksklusion, som er sket ud fra de regler, som foreningen er underlagt gennem samarbejde med DIF, kommune eller øvrige.

§ 7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som visse vedtægter foreskriver den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, (evt. gennem dagspressen, ved opslag i foreningen, eller ved udsendelse af brev til medlemmerne). Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, herunder medregnes kandidatur til mulige bestyrelsesposter, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§ 8. Dagsorden.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Behandling af evt. indkomne forslag.
  6. Valg af formand. (ulige årstal).
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter § 11.
  8. Valg af suppleanter efter § 11.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

På den ordinære generalforsamling i februar hvert år vælges en kritisk revisor af generalforsamlingen.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet. Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7 stk. 2.

§ 10. Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen vælger en dirigent der ikke må være medlem af bestyrelsen. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/4 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Dog ikke § 6 stk. 7 og 8, 15 og 16 stk.2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På forlangende skal afstemningen og valg foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også indføres et referat af forhandlingerne, i det omfang dirigenten ønsker det. Protokollen underskrives af dirigenten. Har en generalforsamling truffet en afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsesvalg.

Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen har således fuldmagt til at optage lån i klubbens navn.

Tegningsret har den til enhver tid siddende formand, kasserer og cheftræner. Denne på lovlig måde vedtagne forhandling, forpligter foreningen. Foreningens bestyrelse udnævner en cheftræner, der varetager foreningens praktiske interesser, f.eks. træning af foreningens instruktører, stævner, daglig ledelse i træningslokaler o. lign. forhold, og cheftræneren indtræder automatisk som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en cheftræner og to medlemmer, samt 2 suppleanter. Disse vælges efter følgende regler på den ordinære generalforsamling:

Formand samt to bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges på ulige år, og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

Formanden vælges ved en særlig afstemning for to år af gangen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i utide, suppleres bestyrelsen sig med suppleanter. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

§ 11.1. Valgbarhed.

Enhver person, der ikke har økonomisk interesse i foreningen, er valgbar til en bestyrelsespost. For at være valgbar til en bestyrelsespost, skal man anmelde sit kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen jv. § 7.

Suppleanter kan vælges direkte på generalforsamlingen.

§ 12. Konstituering.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Såfremt bestyrelsen vælger at ansætte en ekstern kasserer/regnskabschef har denne automatisk sæde i bestyrelsen og dermed stemmeret.

§ 13. Regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det forløbne år, og status pr. 31. december til revision.

Driftsregnskabet og status forelægges, forsynet med påtegning af revisor og godkendes ved den ordinære generalforsamling.

§ 14. Stemmeret.

Stemmeret har alle der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, og som ikke er i kontingent restance.

§ 15. Vedtægtsændringer.

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant et flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stedet, er forslaget vedtaget.

§ 16. Foreningens ophævelse.

Bestemmelser om foreningens ophævelse kan kun foretages på den ordinære generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stedet. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, gå til I.O.G.K.F-dk

Bestyrelsen
Faaborg Karate Skole
April 2013

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk